Your address will show here +12 34 56 78
Privacy verklaring
Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o., hierna te noemen SRH, vindt privacy erg belangrijk. Bij SRH dragen wij er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we daar invulling aan geven.

Over SRH

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is SRH, secretariaat p/a de Ribben 1,1852 XX Heiloo. Telefoonnummer 072-5335053. Website: rolstoelbusheiloo.nl, bestuur@rolstoelbusheiloo.nl, ingeschreven in het handelsregister onder Kvk nummer 41239331.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast?
Als u zich aanmeldt voor een rit van SRH of een aanvraag hiervoor indient, hebben wij uw gegevens nodig om er voor te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren alsmede de facturatie en betaling ervan kunnen verzorgen. Met uw toestemming gebruiken wij uw naam en e-mailadres om via telefoon of e-mail te kunnen informeren.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?
SRH heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
SRH deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SRH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
SRH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

Welke rechten heeft U?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De persoonsgegevens die SRH van U heeft vastgelegd zijn voor U in te zien op het secretariaat van SRH. Een verzoek tot inzage kunt U ook, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email (bestuur@rolstoelbusheiloo.nl) of per post (de Ribben 1, 1852XX Heiloo) aanvragen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersooonsgegevens.nl, Postbus 93374, 2509AJ Den Haag), indien U van mening bent dat SRH niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.